Meny

Samhandlingsteam

Et samarbeidsprosjekt mellom Drammen og Lier Kommune og Drammen DPS og NAV
Teamet starter opp 19 august 2013.

Målgruppe
Samhandlingsteamets målgruppe er personer i Drammen og Lier kommune med stor funksjonsvikt som følge av psykisk lidelse og/eller ruslidelse samt svak eller ingen tilknytning til det ordinære tjenesteapparatet og/eller høy risiko for negative konsekvenser ved tilbakefall.

Mange mennesker i målgruppen har ofte problemer på andre områder, som bostedsløshet, vansker med å bo, økonomi, manglende aktivitet og struktur, manglende nettverk eller fysiske plager. Dessuten opplever mange pasienter og pårørende at de ikke ”passer” noen steder, at de ”faller mellom alle stoler”, og at ansvar skyves i systemet.

Mennesker med denne problematikk har behov for samtidige tjenester, fra både kommunale tiltak og spesialisthelsetjenesten. Problematikken krever samkjørte og fleksible tjenester, som kan tilby pasienten en trygg og stabil forankring i et langsiktig perspektiv.

Om samhandlingsteamet
Samhandlingsteamet er et tverrfaglig og tverretatlig sammensatt team med ansatte fra både kommune, spesialisthelsetjenesten og Nav. Teamet skal bidra til å sikre at mennesker i målgruppen har et helhetlig, og sammenhengende behandlings - og tjenestetilbud.

- Samhandlingsteamet skal ha en aktiv og oppsøkende tilnærming
- Gi fleksible tjenester der brukeren er
- Kartlegger og vurderer brukernes helhetlige livssituasjon
- Har fokus på brukermedvirkning og relasjoner

Bistår på ulike måter


1. Teamet har ansvar for, og følger opp brukere som i utgangspunktet har svak eller ingen tilknytning til hjelpeapparatet
2. Teamet støtter de som har ansvaret for å følge opp bruker. Jobber ”skulder ved skulder” med de ansvarlige
3. Teamet tilbyr veiledning til de som har ansvaret for bruker

Brukerens funksjon og tilknytning til øvrig hjelpeapparat avgjør hvilket tiltak som er aktuelt og om Samhandlingsteamet er rette instans. Dette avgjøres av Samhandlingsteamet.

Målet er at brukerne skal kunne nyttegjøre seg av det ordinære hjelpeapparatet på sikt.

Hvem kan henvise?
Både privatpersoner/pårørende og det ordinære hjelpeapparatet kan henvende seg til oss på telefon .
Dersom pasienten skal følges opp av Samhandlingsteamet og ikke allerede er skrevet inn i spesialisthelsetjenesten, må det sendes henvisning fra fastlege.
Videre tiltak knyttet til oppfølging av samhandlingsteamet, blir fortløpende vurdert av teamet.

Det vil i tillegg være ” åpen tid ” på stormøte, torsdager 09.00-10.00, der hjelpere fra det ordinære hjelpeapparatet (fastleger, NAV konsulent, behandler DPS, kontakt i kommune, hjemmesykepleie, politiet.) kan melde inn saker for veiledning.

Åpningstid: mandag – fredag 08.30-15.30
Besøksadresse: Haugesgate 87A, 2 etg, Telefon: 97 14 07 43
Postadresse: Vestre Viken HF, Post og dokumentsenteret, 3004 Drammen

Bakgrunn

Gjennom arbeidet i Bolighelseprosjektet ble det sett på mulighetene for å etablere ACT / FACT team som et samarbeid mellom DPS og de åtte kommunene. Dette arbeidet fortsettes høsten 2012.

ACT team er en oppsøkende og pågående tjeneste rettet mot brukere med alvorlige psykiske lidelser. Det er brukere som ikke klarer å nyttiggjøre seg eksisterende tjenester, eller som ikke selv ser at de har behov for hjelp. ACT team har ingen oversatt betegnelse på norsk, men i Danmark benyttes begrepet ”oppsøgende psykoseteam”. ACT teamet etableres med personell både fra kommune- og spesialisthelsetjeneste. Det kjennetegnes ved at det er aktivt oppsøkende, tverrfaglig og at det leverer basistjenester.

I Nederland er det etablert  en  utvidet form av ACT som kalles FACT. F’en i det nederlandske akronymet stod opprinnelig  for ”funksjon”.  Ideen bak dette var at FACT teamet skal ha en litt annen funksjon enn ACT teamet: for 20 % av brukerne  har FACT teamet akkurat samme funksjon som ACT teamet, men det har i tillegg mange andre funksjoner. I England står F for fleksibel og i Amerika referer FACT til rettsmedisinske (forensic) ACT team. Bakgrunnen for etableringen av FACT team er erkjennelsen av at i gruppen mennesker med alvorlige psykiske lidelser er det en stor gruppe (80%) som ikke omfattes av ACT-modellen. Denne gruppen har også behov for helhetlige og tverrfaglige tjenestetilbud, men  tjenester som er mer fleksible. FACT team er et case management team som baserer  tjenestetilbudet på delvis individuelle tjenester og delvis teamtjenester. Tilnærmingen avhenger av brukerens behov.

Det er utarbeidet et prosjektmandat med mål for prosjektet: Prosjektmandat med mål oppdatert 17.03.13

 Relevant artikkel: Veldhuizen, J.Remmers van, FACT: A Dutch Version of ACT

 Prosjektleder: Helen Kvalheim, VV-HF  (helen.kvalheim@vestreviken.no)

Publisert 10.07.2012 10:40
Sist endret 15.06.2015 12:33