Meny

Bolighelseprosjektet

Kommunene i Drammensregionene opplever store utfordringer med å tilby egnede bo- og behandlingstilbud til en gruppe brukere med alvorlig psykisk lidelse med vold og annen farlighetsproblematikk. Dette er en liten gruppe innenfor befolkningsgruppen som har psykiske lidelser, og kommunene ønsker å samarbeide om et interkommunalt botiltak for målgruppen. Kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum og N. Eiker mottok i 2009 prosjektmidler til et ”Bolighelseprosjekt”, der hensikten har vært å utvikle en plan for etablering av et interkommunalt boligtiltak rettet mot spesielt ressurskrevende brukere med alvorlig psykisk sykdom i kombinasjon med vold og annen farlighetsproblematikk. Det ble skrevet en forprosjektrapport som Bolighelseprosjektet anno 2011 bygger videre på. På bakgrunn av det etablerte samarbeidet i prosjektet ”Samhandlingsreform i Drammensregionen 2012” ble ”Bolighelseprosjektet” utvidet til å omfatte også de øvrige tre kommunene i regionen. Utredningsarbeidet har pågått siden høsten 2011 og ble avsluttet i mars 2012.

Prosjektets rapport beskriver målgruppe og anslår antall brukere i målgruppen. Den beskriver ansvarsfordeling og økonomiske forhold mellom kommunene og mellom kommunene og helseforetaket, samt organisering og finansiering av botiltaket. Prosjektet har også klare anbefalinger for hvordan sikkerhet og faglighet i botiltaket skal ivaretas, samt bemanning og hensiktsmessig turnus med mer.

Prosjektets rapport ble behandlet av styringsgruppen i ”Samhandlingsreformen i Drammensregionen 2012” den 13. april 2012. Det ble søkt om midler fra helsedirektoratet i februar 2012 for etablering av interkommunalt botiltak - og effektuering av anbefalingene i Bolighelseprosjektet.Prosjektet er tildelt kr 400 000,- i 2012, med en forventet videreføring de neste årene.  For søknad, se her.

Publisert 13.06.2012 10:30
Sist endret 13.11.2012 10:41